Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kamps Juridisch Advies

Artikel 1. Toepassing

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, die Kamps Juridisch Advies uitbrengt, op alle diensten, die Kamps Juridisch Advies levert en op alle overige rechtsverhoudingen tussen Kamps Juridisch Advies en Opdrachtgever.

b. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kamps Juridisch Advies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Definities

a. Opdrachtgever:
De partij die een opdracht geeft aan Kamps Juridisch Advies. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Kamps Juridisch Advies gesloten overeenkomst(en).

b. Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (09.00-17.30) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Kamps Juridisch Advies opgestelde offerte door Opdrachtgever is aanvaard of indien Kamps Juridisch Advies redelijkerwijs mag aannemen dat de Opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Kamps Juridisch Advies verstrekte informatie. De offerte kan digitaal worden geaccordeerd.

b. Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of haar surseance van betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd.

c. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.

Artikel 4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

a. Alle opdrachten worden door Kamps Juridisch Advies uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Kamps Juridisch Advies kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.

b. Opdrachtgever is gehouden alle informatie die Kamps Juridisch Advies in redelijkheid nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking aan Kamps Juridisch Advies ter beschikking te stellen.

c. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Kamps Juridisch Advies ter beschikking gestelde informatie.

d. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Kamps Juridisch Advies gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

f. Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Kamps Juridisch Advies werkzaamheden uitvoert op locatie bij de opdrachtgever, dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

a. Kamps Juridisch Advies bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

b. Kamps Juridisch Advies voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen
en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen.

c. In geval er op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht moeten worden buiten Werkdagen, wordt een toeslag doorberekend van 25%. Kamps Juridisch Advies is gerechtigd om werkzaamheden buiten Werkdagen te weigeren.

e. Werkzaamheden verricht door, door Kamps Juridisch Advies, ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze voorwaarden.

Artikel 6. Geheimhouding

a. Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennisnemen.

b. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

a. Kamps Juridisch Advies zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen,
hetgeen uitsluitend inhoudt dat Kamps Juridisch Advies werkzaamheden naar beste
weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van hem verwacht kan worden.

b. Kamps Juridisch Advies is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst voor directe schade tot maximaal de waarde van de opdracht. 

c. Iedere aansprakelijkheid van Kamps Juridisch Advies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, hetgeen onder meer inhoudt dat aansprakelijkheid voor alle indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8. Prijzen en facturatie

a. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

b. Kamps Juridisch Advies zal de verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen middels een elektronische factuur. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

c. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Kamps Juridisch Advies worden uurlonen,
reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon.

d. Kamps Juridisch Advies is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor de te
verrichten werkzaamheden. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Kamps Juridisch Advies gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering
van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Kamps Juridisch Advies uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

a. De intellectuele eigendomsrechten op alle werken, die Kamps Juridisch Advies heeft ontwikkeld, berusten bij Kamps Juridisch Advies. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht om de werken te gebruiken voor zover dit voortvloeit uit de strekking van de werkzaamheden.

b. Het is Opdrachtgever verboden om deze werken, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kamps Juridisch Advies.

Artikel 11. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Kamps Juridisch Advies, is
Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.