Privacystatement

Kamps Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens, zodat het mogelijk wordt om diensten voor u uit te voeren. Kamps Juridisch Advies verwerkt hiervoor uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of bankrekeningnummer. Deze gegevens worden verwerkt, zolang dat nodig is om de betreffende diensten goed uit te kunnen voeren. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij Kamps Juridisch Advies wettelijk verplicht is deze langer te bewaren. Bij het contactformulier van deze website wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om met u in contact te komen. Deze gegevens worden verwerkt totdat Kamps Juridisch Advies zeker weet dat u een tevreden bent met de reactie op uw aanvraag.

Kamps Juridisch Advies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het beheer van deze website, doet Kamps Juridisch Advies zaken met een extern bureau, waar schriftelijke afspraken mee zijn gemaakt ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamps Juridisch Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.kamps@kamps-juridischadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk worden gereageerd op uw verzoek, maar binnen vier weken. Kamps Juridisch Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kamps Juridisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.kamps@kamps-juridischadvies.nl.